صدور ایزو

برای مفهوم صدور ایزو ابتدا باید با مغهوم استاندارد یا ایزو آشنا شویم:

استاندارد به معنی ﺗﻮاﻓﻖ و ﻗﺮار در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ اﻟﮕﻮ می باشد و صدور ایزو یعنی دریافت یک گواهینامه مبنی بر اینکه این توافقات و قرار ها به صورت کامل اجرایی شده است

ﻣﻔﻬﻤﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود:

1- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت : اﻧﺪازه ، ﺷﮑﻞ ، رﻧﮓ ، ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي

2-اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎري: رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ واﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي

پس انواع مختلفی از صدور ایزو ها داریم که مطابق بر نیاز سازمانی می توانیم آها را اجرایی کنیم 

اﻧﻮاع دﯾﮕﺮي از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ:

1-   ﺷﺮﮐﺘﯽ ، ﻣﻠﯽ ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﯾﺎ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

2-    اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ 

3-   ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻤﯿﺰي

پس صدور ایزو معادل استاندارد سازی است و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي، از ﯾﮑﻄﺮف ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺣﻮزه و ﻣﺠﺮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.اما معایب آن در مقابل مزایای آن بسیار ناچیز است.

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا