اخذ ایزو


اخذ ایزوISO /IEC 17025

روﻧﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ را ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اخذ اﯾﺰو 9000 ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاي آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﻤﻞ - ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. برای این اخذ ایزو اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در اخذ ایزو 17025 اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺪازهﮔﯿﺮي، ﺗﺴﺖ، آزﻣﻮن و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن )آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا