مقالات


اخذ ایزو

روﻧﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ را ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اخذ اﯾﺰو 9000 ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ 

ادامه مطلب

استاندارد ایزو در تجارت

بطور خلاصه، تجارت ها باید در چالش های استراتژیک تبحر کسب کنند، ونتایج عملکردی آن را انتقال دهند. با تغییر انتظارات یک مشتری از یک منطقه در جهان تا منطقه ای دیگر. بازارهای مختلف نیازمند راه حل های متفاوتی هستند. تصمیمات مناسب یک تجارت می تواند مشکل گشا باشد.

ادامه مطلب


آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا